خانه / مقالات مدارس

مقالات مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

ثبت نام مدارس شاهد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی : آزمون مدارس تیزهوشان شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

ثبت نام مدارس شاهد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل : آزمون مدارس تیزهوشان احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسفاران – امیرنان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اسفاران – امیرنان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اسفاران – امیرنان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد اسفاران – امیرنان

ثبت نام مدارس شاهد اسفاران – امیرنان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اسفاران – امیرنان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اسفاران – امیرنان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان : آزمون مدارس تیزهوشان اسفاران – امیرنان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفاران – امیرنان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفاران – امیرنان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اسفاران – امیرنان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی : آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »