خانه / مقالات فراگیر پیام نور

مقالات فراگیر پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخه‌دیزه – سرمیل

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرخه‌دیزه – سرمیل دانشگاه پیام نور سرخه‌دیزه – سرمیل یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرخه‌دیزه – سرمیل در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیامه علیا – بیراق‌وند

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیامه علیا – بیراق‌وند دانشگاه پیام نور بیامه علیا – بیراق‌وند یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بیامه علیا – بیراق‌وند در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فولادی علیا – قلاجی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فولادی علیا – قلاجی دانشگاه پیام نور فولادی علیا – قلاجی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور فولادی علیا – قلاجی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنگی سر – تنگی ور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تنگی سر – تنگی ور دانشگاه پیام نور تنگی سر – تنگی ور یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تنگی سر – تنگی ور در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی دانشگاه پیام نور سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سرسوی علیا – سرنجیانه سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور موسک –  مولینان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور موسک –  مولینان دانشگاه پیام نور موسک –  مولینان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور موسک –  مولینان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یالغوز آغاج – آسن‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یالغوز آغاج – آسن‌آباد دانشگاه پیام نور یالغوز آغاج – آسن‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور یالغوز آغاج – آسن‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان دانشگاه پیام نور امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور امین‌آباد حیاته بزرگ – امین‌آباد قصلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جولانده – چشمیدر

ثبت نام بدون کنکور پیام نور جولانده – چشمیدر دانشگاه پیام نور جولانده – چشمیدر  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور جولانده – چشمیدر  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی شیرین – کانی کبودمران

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی شیرین – کانی کبودمران دانشگاه پیام نور کانی شیرین – کانی کبودمران  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی شیرین – کانی کبودمران  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد مران – آب‌باره

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد مران – آب‌باره دانشگاه پیام نور علی‌آباد مران – آب‌باره یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علی‌آباد مران – آب‌باره در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میرآباد سفلی – میرآباد علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور میرآباد سفلی – میرآباد علیا دانشگاه پیام نور میرآباد سفلی – میرآباد علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور میرآباد سفلی – میرآباد علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مجسه – مزرلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مجسه – مزرلان دانشگاه پیام نور مجسه – مزرلان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مجسه – مزرلان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی ابراهیم – کانی برد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی ابراهیم – کانی برد دانشگاه پیام نور کانی ابراهیم – کانی برد  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی ابراهیم – کانی برد  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نورمحمدکندی – ولی بیگ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نورمحمدکندی – ولی بیگ دانشگاه پیام نور نورمحمدکندی – ولی بیگ  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نورمحمدکندی – ولی بیگ  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه روباه – چشمه سنگین

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه روباه – چشمه سنگین دانشگاه پیام نور چشمه روباه – چشمه سنگین یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چشمه روباه – چشمه سنگین در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لآبجر – آهنگرکلانوکنده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور لآبجر – آهنگرکلانوکنده دانشگاه پیام نور لآبجر – آهنگرکلانوکنده یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور لآبجر – آهنگرکلانوکنده در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا دانشگاه پیام نور فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور فراشکلا علیا – فیروزکلای بالا  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تسکاتک – چتن

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تسکاتک – چتن دانشگاه پیام نور تسکاتک – چتن  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تسکاتک – چتن  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انگتارود پائین – انگرود

ثبت نام بدون کنکور پیام نور انگتارود پائین – انگرود دانشگاه پیام نور انگتارود پائین – انگرود  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور انگتارود پائین – انگرود  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اوکرکا – اومال

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اوکرکا – اومال دانشگاه پیام نور اوکرکا – اومال  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اوکرکا – اومال  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی دانشگاه پیام نور کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کرچک‌لاریجانی – کرچک‌نوایی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زیارت‌سر – سرچلشک   

ثبت نام پیام نور واحد زیارت‌سر – سرچلشک ثبت نام بدون کنکور واحد زیارت‌سر – سرچلشک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زیارت‌سر – سرچلشک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »