خانه / مقالات فراگیر پیام نور

مقالات فراگیر پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   

ثبت نام پیام نور واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   

ثبت نام پیام نور واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل ثبت نام بدون کنکور واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسفاران – امیرنان   

ثبت نام پیام نور واحد اسفاران – امیرنان ثبت نام بدون کنکور واحد اسفاران – امیرنان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسفاران – امیرنان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مرشت – مشکول   

ثبت نام پیام نور واحد مرشت – مشکول ثبت نام بدون کنکور واحد مرشت – مشکول   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرشت – مشکول   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ابلی سفلی – ابلی علیا   

ثبت نام پیام نور واحد ابلی سفلی – ابلی علیا ثبت نام بدون کنکور واحد ابلی سفلی – ابلی علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق   

ثبت نام پیام نور واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق ثبت نام بدون کنکور واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاوون – شاون سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد شاوون – شاون سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد شاوون – شاون سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاوون – شاون سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خشحیران – دگرماندرق   

ثبت نام پیام نور واحد خشحیران – دگرماندرق ثبت نام بدون کنکور واحد خشحیران – دگرماندرق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خشحیران – دگرماندرق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیله ده – پروج   

ثبت نام پیام نور واحد بیله ده – پروج ثبت نام بدون کنکور واحد بیله ده – پروج   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیله ده – پروج   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اودلان سفلی – اوخچیلار   

ثبت نام پیام نور واحد اودلان سفلی – اوخچیلار ثبت نام بدون کنکور واحد اودلان سفلی – اوخچیلار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اودلان سفلی – اوخچیلار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جمایران – جیاوان   

ثبت نام پیام نور واحد جمایران – جیاوان ثبت نام بدون کنکور واحد جمایران – جیاوان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جمایران – جیاوان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد احمدآبادقاشقاگوز – اربط علیا   

ثبت نام پیام نور واحد احمدآبادقاشقاگوز – اربط علیا ثبت نام بدون کنکور واحد احمدآبادقاشقاگوز – اربط علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد احمدآبادقاشقاگوز – اربط علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سه گردکان – سیوه کده

ثبت نام پیام نور واحد سه گردکان – سیوه کده ثبت نام بدون کنکور واحد سه گردکان – سیوه کده دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سه گردکان – سیوه کده دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایلانی – برده زرد

ثبت نام پیام نور واحد ایلانی – برده زرد ثبت نام بدون کنکور واحد ایلانی – برده زرد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلانی – برده زرد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شملکان – شورکند

ثبت نام پیام نور واحد شملکان – شورکند ثبت نام بدون کنکور واحد شملکان – شورکند دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شملکان – شورکند دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوزان اسکندری – اوزان ملک

ثبت نام پیام نور واحد اوزان اسکندری – اوزان ملک ثبت نام بدون کنکور واحد اوزان اسکندری – اوزان ملک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوزان اسکندری – اوزان ملک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیخ بابا – شیروان شاهلو

ثبت نام پیام نور واحد شیخ بابا – شیروان شاهلو ثبت نام بدون کنکور واحد شیخ بابا – شیروان شاهلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیخ بابا – شیروان شاهلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اکیس – اللو

ثبت نام پیام نور واحد اکیس – اللو ثبت نام بدون کنکور واحد اکیس – اللو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اکیس – اللو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیخ ولی – غلاملو

ثبت نام پیام نور واحد شیخ ولی – غلاملو ثبت نام بدون کنکور واحد شیخ ولی – غلاملو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیخ ولی – غلاملو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد برنج آباد – بلاسجین

ثبت نام پیام نور واحد برنج آباد – بلاسجین ثبت نام بدون کنکور واحد برنج آباد – بلاسجین دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برنج آباد – بلاسجین دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بایدوق – بسطاملو

ثبت نام پیام نور واحد بایدوق – بسطاملو ثبت نام بدون کنکور واحد بایدوق – بسطاملو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بایدوق – بسطاملو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »