خانه / مقالات دانشگاه علمی کاربردی

مقالات دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شیشه‌گران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

رشته های علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل رشته های علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضلتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان

رشته های علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان رشته های علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسفاران – امیرنان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اسفاران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفاران – امیرنانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندیتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول

رشته های علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول رشته های علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مرشت – مشکول   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد مرشت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مرشت – مشکول: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مرشت – مشکولتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا رشته های علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ابلی سفلی – ابلی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق

رشته های علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق رشته های علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد قره‌خان‌بیگلو ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاقتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی رشته های علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شاوون – شاون سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاوون – شاون سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق

رشته های علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق رشته های علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خشحیران – دگرماندرق   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد خشحیران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرق: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خشحیران – دگرماندرقتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج

رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج رشته های علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیله ده – پروج   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروج: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیله ده – پروجتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اودلان سفلی – اوخچیلار

رشته های علمی کاربردی واحد اودلان سفلی – اوخچیلار رشته های علمی کاربردی واحد اودلان سفلی – اوخچیلار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اودلان سفلی – اوخچیلار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »