خانه / مقالات دانشگاه آزاد

مقالات دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقی دوره های بدون کنکور واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شیشه‌گران – طالب‌قشلاقیدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد احمدآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضل دوره های بدون کنکور واحد احمدآباد مصدق – باقرآباد فاضلدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد احمدآباد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسفاران – امیرنان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسفاران – امیرنان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسفاران – امیرنان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اسفاران – امیرنان  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسفاران – امیرنان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسفاران – امیرنان دوره های بدون کنکور واحد اسفاران – امیرناندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اسفاران – امیرناندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندی دوره های بدون کنکور واحد قشلاق سوموکلو جلیل – قشلاق سرودلوکندیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلوان دوره های بدون کنکور واحد قشلاق دیز – قشلاق گیلواندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرشت – مشکول

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرشت – مشکول ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرشت – مشکول  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مرشت – مشکول  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرشت – مشکول

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرشت – مشکول دوره های بدون کنکور واحد مرشت – مشکولدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد مرشت – مشکولدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ابلی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ابلی سفلی – ابلی علیا دوره های بدون کنکور واحد ابلی سفلی – ابلی علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ابلی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاق دوره های بدون کنکور واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد قره‌خان‌بیگلو – قره‌یتاقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاوون – شاون سفلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاوون – شاون سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاوون – شاون سفلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شاوون – شاون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاوون – شاون سفلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاوون – شاون سفلی دوره های بدون کنکور واحد شاوون – شاون سفلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شاوون – شاون ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خشحیران – دگرماندرق

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خشحیران – دگرماندرق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خشحیران – دگرماندرق  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خشحیران – دگرماندرق  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خشحیران – دگرماندرق

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خشحیران – دگرماندرق دوره های بدون کنکور واحد خشحیران – دگرماندرقدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد خشحیران – دگرماندرقدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله ده – پروج

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله ده – پروج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله ده – پروج  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بیله ده – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله ده – پروج

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیله ده – پروج دوره های بدون کنکور واحد بیله ده – پروجدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بیله ده – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اودلان سفلی – اوخچیلار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اودلان سفلی – اوخچیلار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اودلان سفلی – اوخچیلار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اودلان سفلی – ...

بیشتر بخوانید »